Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Волфтех Груп ЕООД, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина EasyWall.bgПолзвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Използвайки сайта EasyWall.bg се счита че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия моля, не използвайте този онлайн магазин.

Неразделна част от Общи условия са условията по: Доставка и плащанеГаранцияПоверителност и Връщане / Рекламация. Моля да се запознаете с тях паралелно с „Общите условия“. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазин EasyWall.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Волфтех Груп ЕООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Волфтех Груп ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина EasyWall.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра EasyWall.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. При регистрация потребителят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и данни за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с общите условия” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Условия за поръчка на стоки

ПОРЪЧКА:
При поръчка потребителят е длъжен да попълни формата за поръчка, в която посочва валидниначин на доставка, имена, адрес и телефонен номер и и-мейл адрес за връзка, необходими за извършване на самата доставката.
Доставката на стоки от Волфтех Груп ЕООД чрез онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ:
Операторът на Волфтех Груп ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Волфтех Груп ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина EasyWall.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока.
Операторът на Волфтех Груп ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка. Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина EasyWall.bg, е в зависимост от населеното място (моля погледнете Доставка и плащане).  Цената на доставката се заплаща към куриерската фирма извършваща доставката.

Условия и начини на плащане

Клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките на куриера, след като отворите пратката и видите съдържанието и.

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която Волфтех Груп ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура (издава се по желание на клиента), и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

Гаранционни условия

Всички продукти, предлагани в www.easywall.bg, са покрити от гаранция в съответствие със закона и търговската политика на производителя.
Продуктите са нови и идват директно от производител.
На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина EasyWall.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка, посочена от него.

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на офис телефона на Волфтех Груп ЕООД – +359 87 828 2020 за да обясни причината за връщането.

Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.
За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата EasyWall.bg

Online решаване на спорове

Информация за фирмата

Волфтех Груп ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG204137685, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Петър Дертлиев № 3 ап.14, представлявано от Мустафа Курт, в качеството му на  Управител, тел. +359 87 828 2020,  e-mail: info@easywall.bg, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Информация за защита на личните данни

Волфтех Груп ЕООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Волфтех Груп ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на Волфтех Груп ЕООД: https://www.easywall.bg/poveritelnost/ или на адреса на седалището на дружеството.

Волфтех Груп ЕООД чрез EasyWall.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Волфтех Груп ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. Волфтех Груп ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Волфтех Груп ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Волфтех Груп ЕООД.

Волфтех Груп ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.
Волфтех Груп ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Волфтех Груп ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Волфтех Груп ЕООД.

Разкриване на информацията

Волфтех Груп ЕООД чрез EasyWall.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • Волфтех Груп ЕООД чрез EasyWall.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За контакт: info@easywall.bg или мобилен телефон: +359 87 828 2020.

Допълнителни разпоредби

Със зареждане на EasyWall.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на EasyWall.bg.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на EasyWall.bg, е собственост на Волфтех Груп ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на EasyWall.bg, без изричното писмено съгласие на Волфтех Груп ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от EasyWall.bg за своя лична употреба.

Посещението, разглеждането и покупките в EasyWall.bg не изискват регистрация от потребителите.

Със зареждане на EasyWall.bg, потребителят се съгласява, че Волфтех Груп ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра EasyWall.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на EasyWall.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

EasyWall.bg събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на EasyWall.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на EasyWall.bg, са с ДДС. EasyWall.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

Волфтех Груп ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на EasyWall.bg или свързаните и предоставяни чрез EasyWall.bg услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на EasyWall.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до EasyWall.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

EasyWall.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез EasyWall.bg, потребителят се съгласява и приема, че Волфтех Груп ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в EasyWall.bg по никакъв начин не означава, че Волфтех Груп ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на EasyWall.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

Волфтех Груп ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на EasyWall.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на EasyWall.bg се публикуват на EasyWall.bg и са достъпни за всички потребители.